Impressum

Volgens § 5 TMG (Duitse mediawet)
Sioux GmbH
Finkenweg 2 - 4
74399 Walheim, Duitsland

vertegenwoordigd door de directeur:
Lewin Berner

Informatie over de contactopname:
Telefon: +49 71 43/ 3 71-0
Telefax: +49 71 43/ 3 71-2 19
Email: Kontakt@sioux.de

Vermelding in het handelsregister:
kantongerecht Stuttgart onder
HRB 302127

BTW-ID-nr.:
DE-145003018
Lid van de Kamer van Koophandel regio Stuttgart

Redactionele verantwoordelijkheid:
in de zin van § 6 Staatsverdrag inzake mediadiensten: 
Nam: Reiner Pfeiffer
Adres:
Finkenweg 2 - 4
74399 Walheim, Duitsland
                                                      
Telefon: -49 71 43/ 3 71-2 36
Fax: +49 71 43/ 3 71-2 43
Email: RPfeiffer@sioux.de
 

Distantiëringsverklaring


Met arrest van 12-5-1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg beslist dat men door de plaatsing van een link mogelijk mede verantwoordelijk is voor de inhouden van de gelinkte pagina.

Dit kan men, aldus de arrondissementsrechtbank, alleen vermijden door zich uitdrukkelijk van deze inhouden te distantiëren. Op onze pagina's hebben wij links geplaatst naar andere pagina's binnen het World Wide Web.

Voor al deze links geldt het volgende: Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhouden van de gelinkte pagina's. Derhalve distantiëren wij ons hiermede nadrukkelijk van alle inhouden van alle gelinkte pagina's op onze homepage en maken ons deze inhouden niet eigen.

Deze verklaring geldt voor alle op onze homepage vermelde links en voor alle inhouden van de pagina's waarnaar deze links leiden.
 
Verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens van Sioux GmbH – Stand 05/2014

1. Algemene informatie over de gegevensbescherming


Voor ons zijn gegevens de uitgangsbasis voor de verlening van uitstekende service. Ons belangrijkste kapitaal is echter het vertrouwen van onze klanten. De klantengegevens te beschermen en alleen te gebruiken op een wijze die de klanten van ons verwachten, heeft voor ons absolute prioriteit. Daarom is de inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake de gegevensbescherming voor ons een vanzelfsprekendheid. Voorts hechten wij eraan dat u op elk moment weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

2. Transparantie van gegevensverzameling, -doorgifte en -gebruik


De verklaringen hierover moeten de nodige transparantie verschaffen en in voorkomende gevallen beantwoorden aan de informatieplichten volgens § 13 lid 1 Duitse telemediawet (TMG) (Zie daartoe ook punt 4 'Informatie over gegevensveiligheid').
Uw bezoek aan onze website wordt geprotocolleerd. Hier worden voornamelijk gegevens verzameld over de actuele datum en tijd, het browsertype, het besturingssysteem van uw pc en de door u bekeken pagina's. In de regel kunnen wij de identiteit van de persoon niet achterhalen en is dit ook niet gewenst.
Deze gegevens worden alleen verzameld omwille van de gegevensveiligheid en de optimalisering van ons internetaanbod. Een andere evaluatie van de gegevens, behalve voor statische doeleinden en dan alleen in geanonimiseerde vorm, vindt niet plaats. Ook worden geen persoonlijke gebruiksprofielen of dergelijke opgemaakt of verwerkt.
Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen als u ons deze vrijwillig hebt meegedeeld, bijv. binnen het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag, een online-sollicitatie of voor de doorvoering van een contract. In de desbetreffende invoer- en contactformulieren wordt u geïnformeerd over de doelen van de verzameling van de daar verstrekte informatie. Dergelijke gegevens worden gecodeerd via het internet verzonden.

3. Gegevensgebruik en -doorgifte


De persoonsgerelateerde gegevens die u ons via een website of per e-mail meedeelt (bijv. uw naam en uw adres of e-mailadres) worden alleen gebruikt voor de correspondentie met u en alleen verwerkt voor het doeleinde waarvoor u ons deze gegevens ter beschikking hebt gesteld.
Daarnaast zullen wij deze gegevens gebruiken voor eventuele aanbiedingen aan u of om u te informeren over nieuwe producten of dienstverleningen en andere voor u mogelijk interessante items. Uiteraard bent u te allen tijde gerechtigd, bij ons tegen dit gebruik van uw gegevens bezwaar te maken.
De op deze website verzamelde informatie wordt doorgezonden naar de verantwoordelijke afdeling binnen onze ondernemingsgroep. Wij verzekeren u dat wij persoonsgerelateerde gegevens bovendien niet doorgeven naar derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons tevoren uw toestemming daartoe hebt verleend.

In zoverre voor de doorvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen opdracht wordt gegevens aan dienstverleners, worden de contractuele voorwaarden geregeld volgens de bepalingen van de Duitse wet op gegevensbescherming (bijv. volgens § 11 BDSG).
Wij geven andere ondernemingen en personen opdracht, taken voor ons te vervullen. Voorbeelden zijn o.a. pakketleveringen, verzending van brieven of e-mails, het beheer van klantenlijsten, de analyse van onze databanken, reclameacties, afhandeling van betalingen (kredietkaarten, automatische afschrijvingen en koop op rekening) evenals klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie die voor de vervulling van hun taken vereist is. Zij mogen deze echter niet gebruiken voor andere doeleinden. Voorts zijn zij verplicht, de informatie te behandelen volgens deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgebonden gegevens en de Duitse wet inzake gegevensbescherming.
Uw bestel- en betaalgegevens worden voor een interne evaluatie van het betalingsgedrag gebruikt bij verdere bestellingen. 

4. Boniteitscontrole


Af en toe maken wij ook gebruik van informatie over u uit andere bronnen en voegen deze toe aan onze informatie over uw klantenaccount. Wij behouden ons het recht voor, bij derden (bijv. postorderbedrijven, kredietinformatiebureaus) informatie in te winnen over uw betalingsgedrag om u bepaalde betalingsmogelijkheden (bijv. koop op rekening) of andere financiële dienstverleningen aan te bieden.

5. Toestemming en herroeping


Als u ons persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking hebt gesteld, kunt u deze op aanvraag op elk moment laten wissen. Gegevens voor afrekenings- en boekhoudtechnische doeleinden zijn van een opzegging/herroeping resp. verwijdering uitgesloten.
Voor het overige vereist het gebruik van uw e-mailadres, uw telefoon-, mobiel en/of faxnummer ten behoeve van reclame of markt- en opinieonderzoek een afzonderlijke toestemming. Deze toestemming kunt u elektronische verlenen bij de invoer van uw gegevens en op elk moment weer herroepen.

6. Opslagduur


Persoonsgerelateerde gegevens die ons via de website worden meegedeeld, worden slechts opgeslagen totdat het doel is vervuld waarvoor u ons deze hebt toevertrouwd. Indien handels- en fiscaalrechtelijke archiveringstermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

7. Rechten van de betrokkenen


Indien u niet meer met de opslag van uw persoonsgerelateerde gegevens instemt of deze niet meer juist zijn, zullen wij deze gegevens op uw desbetreffende aanwijzing wissen of blokkeren of de vereiste correcties aanbrengen (indien zulks volgens het geldende recht mogelijk is). Desgewenst ontvangt u van ons kosteloos informatie over alle persoonsgerelateerde gegevens die wij over u hebben opgeslagen. 

8. Links op andere internetpagina's


Af en toe verwijzen wij naar de websites van derden. Hoewel wij deze derden zorgvuldig kiezen, kunnen wij geen garantie en aansprakelijkheid overnemen voor de juistheid resp. volledigheid van de inhouden en de gegevensveiligheid van derden-websites. Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens geldt niet voor gelinkte websites van derden.

9. Toepasbaar recht bij internationaal agerende ondernemingen


Wij voeren onze handelszaken zodanig uit dat wij onze verplichtingen in de landen waar wij vertegenwoordigd zijn, dienovereenkomstig vervullen.

10. Actualisering van de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens


Indien wij nieuwe producten of dienstverleningen invoeren, internetprocedures wijzigen of de internet- en gevensveiligheidstechniek zich doorontwikkelt, moet de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens geactualiseerd worden. Daarom behouden wij ons het recht voor, de verklaring naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen de wijziging op deze plek publiceren. Het is dus zinvol om de website regelmatig op te roepen om u te informeren over de actuele stand van zaken bij de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens.

11. Aansprakelijkheid


De informatie op deze website wordt zorgvuldig gecontroleerd. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhouden van onze eigen websites altijd correct, volledig en geactualiseerd zijn.

12. Controle en monitoring


Een firewall-systeem voorkomt externe toegang. Meerde coderingsniveaus en identificaties sluiten ongeautoriseerde oproepen of het onderscheppen van klantengegevens bij de overdracht uit. Naast de interne coderingsmethoden van de internetbrowser maken wij gebruik van nog strengere coderingsmethoden om decodering door onbevoegde personen uit te sluiten.

13. Technieken voor het gebruik van online-pagina's


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de pc van de internetgebruiker worden opgeslagen. Zij zijn bedoeld voor de besturing van de internetverbinding tijdens uw bezoek aan onze websites. Tevens ontvangen wij via deze cookies informatie die ons in staat stelt, onze websites optimaal aan te passen aan de behoeften van de bezoeker. Wij gebruiken deze cookies deels alleen voor de duur van uw internetbezoek. Onze dienstverlener voor het advertentiemanagement gebruikt deels ook cookies die langer worden opgeslagen. Zij zijn uitsluitend bedoeld voor de analyse van het internetgebruik. Alle cookies op onze websites bevatten alleen zuiver technische informatie en geen persoonlijke gegevens.
U kunt onze aanbiedingen ook benutten zonder cookies. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat zij automatisch cookies accepteren. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zodanig instellen dat hij u inlicht, zodra cookies worden verzonden. Wij adviseren het activeren van de cookies omdat anders bepaalde websites niet correct worden weergegeven. 

14. Interne veiligheidsmaatregelen


Wij garanderen de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgerelateerde gegevens in die zin dat
wij uw persoonlijke gegevens, indien u ons deze via onze website of binnen het kader van de e-mailcommunicatie meedeelt, alleen gebruiken voor de vervulling van uw wens of afhandeling van uw aangelegenheid,
onze medewerkers en medewerksters de zwijgplicht in acht moeten nemen,
onze veiligheidsmaatregelen in evenredige omvang voldoen aan de actuele stand van de techniek,
onze systemen regelmatig op veiligheid gecontroleerd worden, zodat wij de bij ons opgeslagen gegevens duurzaam kunnen beschermen tegen beschadiging, verlies en externe toegang,
de externe gelastigde voor de gegevensbescherming ervoor zorgt dat de 'verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens' in acht wordt genomen'.

15. Aanwijzingen voor de verbetering van de persoonlijke gegevensveiligheid


U kunt uw browser zodanig configureren dat u wordt ingelicht, zodra cookies gaan worden geplaatst om deze dan principieel of per geval te accepteren of principieel te weigeren.
U herkent een veilige verbinding o.a. aan het adres. Als dit bijvoorbeeld begint met 'https', is dat een aanwijzing voor een veilige verbinding (bijv. Fehler! Linkverweis ungültig.. Een ander kenmerk is het gesloten hangslot in de onderste icon-lijst van uw browser.
Wij zullen u nooit per e-mail, telefoon of SMS vragen naar vertrouwelijke gegevens zoals uw rekening-/klantnummer, uw code of uw wachtwoord of om terugzending of vermelding van deze gegevens resp.om directe invoer van toegangsgegevens.
Installeer alleen programma's die u uit betrouwbare bron hebt ontvangen. Wees vooral uitermate voorzichtig bij de download van programma's uit het internet.
Installeer en start nooit programma's die u van onbekenden of ongevraagd van bekenden per e-mail hebt ontvangen. Voorzichtig! Ook beeldschermbeveiligingen zijn programma's.
Indien u ook maar de geringste twijfel hebt ten aanzien van de betrouwbaarheid van programma's, moet u deze in geen geval op uw pc installeren.
Installeer een virusscanner op uw pc en laat regelmatig alle bestanden op virussen onderzoeken. Denk eraan, steeds de nieuwste updates te laden die alle grote producenten van virusscanners ter beschikking stellen. 

16. Informatie over de gelastigde voor gegevensbescherming


Als u niet tevreden mocht zijn over de hier beschreven maatregelen voor de gegevensbescherming of nog vragen mocht hebben over de verzameling, verwerking en/of gebruikmaking van uw persoonsgerelateerde gegevens, horen wij dat uiteraard graag van u. Wij zullen ons best doen, uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uw voorstellen om te zetten. Daartoe kunt u contact opnemen met onze externe gelastigde voor gegevensbescherming: Postadres: Consilium Zimmermann dhr. Andreas Zimmermann Falkenstr. 73 D-73035 Göppingen. 
Elektronisch: a.zimmermann@consilium-zimmermann.eu of per fax: +49 (0)7161 – 9880479. 
U kunt hem telefonisch bereiken onder nummer +49 (0)7161 – 9880478. 
Bij uw contactopname met onze externe gelastigde voor gegevensbescherming verzoeken wij u, onder 'Onderwerp' ons ondernemingsadres te vermelden. 
Bovendien verzoeken wij u om uw aangelegenheid uitvoerig te beschrijven, zodat uw vragen zo snel mogelijk door onze externe gelastigde voor gegevensbescherming kunnen worden beantwoord.

17. Openbaar procedureregister


U hebt inzage in ons hier geplaatste openbare procedureregister.

18. Webanalyse met Google Analytics


Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics werkt met zogenaamde "cookies", 

d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze internetpagina om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten in verband met het internetgebruik te verlenen. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de transfer van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: hier

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding "anonymizeIP()", zodat de IP-adressen alleen afgekort verder verwerkt worden om een directe verbindingsmogelijkheid met personen uit te sluiten.